Algemene voorwaarden, Deborah Hoogendijk
Kvk: 74588915
Schore

ARTIKEL 1 - BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
Deborah Hoogendijk: De fotograaf / dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon de persoon of personen waarmee Deborah Hoogendijk de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden
Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Deborah Hoogendijk .
Diensten: Deborah Hoogendijk biedt fotografiediensten aan.
Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Deborah Hoogendijk , alsmede voorstellen van Deborah Hoogendijk voor Diensten die door Deborah Hoogendijk aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worDeborah Hoogendijk waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
Uitvoerdatum: de datum waarop de opdracht plaatsvindt en de fotografie werkzaamheden worden uitgevoerd.
Schriftelijk: waar wordt gesproken over schriftelijk in deze algemene voorwaarden wordt tevens bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat.

ARTIKEL 2 – TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Deborah Hoogendijk , elke Overeenkomst tussen Deborah Hoogendijk en Opdrachtgever en op elke dienst die door Deborah Hoogendijk wordt aangeboden.
Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Deborah Hoogendijk aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Deborah Hoogendijk is overeengekomen.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

ARTIKEL 3 - AANBOD

Alle door Deborah Hoogendijk gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
Deborah Hoogendijk is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Deborah Hoogendijk het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Deborah Hoogendijk gegronde reden te weigeren.
Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
Oplevertijden in het aanbod van Deborah Hoogendijk zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Deborah Hoogendijk heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig Schriftelijk akkoord geeft op het Aanbod.
Deborah Hoogendijk heeft het recht om de Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
Tevens wordt het Aanbod als aanvaard beschouwd, zodra de aanbetaling is voldaan.
Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever zoals omschreven bij artikel 5 lid 4.
Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Deborah Hoogendijk met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.

ARTIKEL 5 – DUUR VAN DE OVEREENKOMST

Zowel Opdrachtgever als Deborah Hoogendijk kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Deborah Hoogendijk ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
Zowel Opdrachtgever als Deborah Hoogendijk kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Deborah Hoogendijk nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.
Annulering door Opdrachtgever heeft tot gevolg dat Opdrachtgever de reeds gemaakte (on)kosten en gereserveerde tijd dient te vergoeden. Bij annulering wordt ten minste de sessieprijs van €350 in rekening gebracht.
Indien wegens overmacht de uitvoering van de Overeenkomst niet kan plaatsvinden, treden partijen in overleg om de afspraak te verplaatsen of een door Deborah Hoogendijk aan te wijzen vervanger te regelen. Reeds gemaakte kosten komen voor rekening van Opdrachtgever tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

Deborah Hoogendijk zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
De Overeenkomst op basis waarvan Deborah Hoogendijk de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Deborah Hoogendijk aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Deborah Hoogendijk heeft het recht zijn dienstverlening en zijn prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
NDeborah Hoogendijk is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Deborah Hoogendijk aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Deborah Hoogendijk of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Deborah Hoogendijk recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Indien op locatie van Opdrachtgever schade ontstaat aan de apparatuur van Deborah Hoogendijk , en de schade het gevolg is van een oorzaak welke te wijten is aan Opdrachtgever en/of diens medewerkers of ingeschakelde derden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever gehouden tot volledige vergoeding van de geleden schade van Deborah Hoogendijk .
Opdrachtgever ontvangt de fotoproducten nadat opdrachtgever het overeengekomen bedrag volledig heeft betaald.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

Opdrachtgever is verplicht alle door Deborah Hoogendijk verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Deborah Hoogendijk niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de foto’s te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
Deborah Hoogendijk is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan zijn verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Deborah Hoogendijk verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Deborah Hoogendijk voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
Deborah Hoogendijk kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Deborah Hoogendijk gerechtigd om zijn werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever.
Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het mogelijk maken dat Deborah Hoogendijk op de door Opdrachtgever gewenste locaties gefotografeerd kan en mag worden. Indien toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het fotograferen op een bepaalde locatie, dient Opdrachtgever voor deze toestemming en betaling zorg te dragen.

ARTIKEL 8 – FOTOGRAFIE

De uitvoering van de fotografiewerkzaamheden is inclusief het bewerken van foto’s, tenzij anders overeengekomen.
Fotografie is een uiting van creativiteit en smaak. Indien Opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met de fotografie stijl en aanpak van Deborah Hoogendijk . Deborah Hoogendijk is gerechtigd om de werkzaamheden naar eigen inzicht en creativiteit uit te voeren, met inachtneming van de wensen van Opdrachtgever.
Deborah Hoogendijk kan van Opdrachtgever verlangen om aanvullende afspraken te maken omtrent de uitvoering, kosten of de duur van de opdracht indien weersomstandigheden of overige externe factoren naar inzicht van Deborah Hoogendijk een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst in de weg staan. Dergelijke omstandigheden kunnen in zulk geval aanleiding geven voor het verrichten van aanvullende werkzaamheden.
Het auteursrecht op de fotografische werken berust uitsluitend bij Deborah Hoogendijk , tenzij expliciet anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door Opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals door Deborah Hoogendijk bepaald. Ten aanzien van de overdraagbaarheid van auteursrechten, naamsvermelding op fotografisch werk of een inbreuk op de auteursrechten van Deborah Hoogendijk is artikel 18 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
Indien Opdrachtgever verzoekt om de eigendom op de fotografische Werken, kan dit enkel worden overgedragen met expliciete toestemming van Deborah Hoogendijk waarbij aanvullende kosten zullen worden gerekend.
Opdrachtgever kan slechts de door Deborah Hoogendijk goedgekeurde en bewerkte foto’s ontvangen. Opdrachtgever heeft nimmer recht op ‘raw’, onbewerkte foto’s.

ARTIKEL 9 – OPLEVERING

De opleveringstermijn betreft nimmer een fatale termijn, tenzij expliciet anders overeengekomen. Deborah Hoogendijk zal de fotoreportage opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties van Opdrachtgever, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn.
Indien de Opdrachtgever goedkeuring dient te geven op het albumontwerp, is Deborah Hoogendijk gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven.
Deborah Hoogendijk spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden.
Deborah Hoogendijk heeft het recht om alle door haar opgeleverde Werken te signeren, dan wel haar naam te (doen) vermelden. Eveneens komt haar het recht toe om al haar werken, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Hiervoor zal expliciet toestemming gevraagd worden aan de Opdrachtgever.
Deborah Hoogendijk mag portretten van opdrachtgever, inzenden voor wedstrijden en publicatie in (online) magazines en blogs. Hiervoor zal ten alle tijden toestemming gevraagd worden aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 10 – AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN EN WIJZIGINGEN

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Deborah Hoogendijk is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
Na totstandkoming van de Overeenkomst is het verplaatsen van de Uitvoerdatum slechts mogelijk indien Deborah Hoogendijk beschikbaar is op een nieuwe Uitvoerdatum. Indien Deborah Hoogendijk niet beschikbaar is op de nieuwe Uitvoerdatum, zijn de annuleringsvoorwaarden en bijkomende kosten van artikel 5 van toepassing.
Bij het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van de opdracht naar een nieuwe, nog overeen te komen, uitvoerdatum is Opdrachtgever een extra bedrag verschuldigd aan Deborah Hoogendijk, met altijd een minimum bedrag van 175,00 euro, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten. De factuur voor deze extra kosten dient betaald te worden binnen 2 weken na vaststelling van nieuwe uitvoerdatum.

ARTIKEL 11 - CADEAUBONNEN
1. Fotograaf biedt enkel gepersonaliseerde cadeaubonnen aan. 
2. Cadeaubonnen zijn daarom niet vatbaar voor het herroepingsrecht en kunnen niet retour gezonden worden. 
3. Cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van een twee jaar na uitgiftedatum. Hierna vervalt de waarde van de cadeaubon. 
4. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon. 

ARTIKEL 12– PRIJZEN EN BETALING

Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
Deborah Hoogendijk voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Deborah Hoogendijk gerechtigd om de aanvullende kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Deborah Hoogendijk ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Deborah Hoogendijk verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling. Opdrachtgever dient de aanbetaling te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
Deborah Hoogendijk is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven.

 Betalingsvoorwaarden. 
1. Fotograaf zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan de opdrachtgever tenzij anders overeengekomen. 
2. Tenminste 35% van het totaalbedrag wordt als aanbetaling verlangd en zal binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur, voorafgaande aan de opdracht voldaan moet zijn, tenzij anders overeengekomen. 
3. De resterende 65% van het totaalbedrag dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de opdracht voldaan te zijn. 
4. De factuur met betrekking tot de reservering van de opdracht, dient zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen 14 dagen, voldaan te zijn, teneinde de overeenkomst voor de gewenste datum definitief vast te stellen. Indien de in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. 
5. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 
6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van fotograaf onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel reeds verleende licenties onmiddellijk te vervallen.

ARTIKEL 13 . Fotoproducten. 
1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen. 
2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 6 weken na het ontvangen van de foto’s digitaal voorgelegd worden aan de opdrachtgever.
3. Tenzij anders overeengekomen wordt voor het ontwerpen van een (bruids)album ontwerpkosten in rekening gebracht waarbij materiaal en drukkosten niet zijn inbegrepen. 
4. Opdrachtgever krijgt maximaal tweemaal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling van €25,- per spread mogelijk. 
5. Twee weken na gevraagde wijzingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever. 
6. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan wanneer de opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd. 
7. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek. 
8. Het herroepingsrecht geldt niet voor de aanschaf van gepersonaliseerde producten, zoals een fotoalbum. De aangegeven tarieven en levertijden zijn behoudens wijzigingen van leverancier.
9. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van leverancier van toepassing.

ARTIKEL 14 – INCASSOBELEID

Opdrachtgever zijnde een Consument zal wanneer zij niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Deborah Hoogendijk zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
Indien Deborah Hoogendijk meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 15 – PRIVACY, GEGEVENSVERWERKING EN BEVEILIGING

Deborah Hoogendijk gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. De verwerking van de persoonsgegevens zijn na te lezen in de door Deborah Hoogendijk opgesteld AVG.
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Deborah Hoogendijk verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Deborah Hoogendijk tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 16 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

Deborah Hoogendijk heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Deborah Hoogendijk gegronde reden zich voor doet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
Deborah Hoogendijk is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van zijn facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
Deborah Hoogendijk is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Deborah Hoogendijk te vergoeden voor elk financieel verlies dat Deborah Hoogendijk lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Annulering en opschorting 
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. 
2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. 
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. 
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 35% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. 
5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. 
6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. 
7. Fotograaf behoudt het recht om een deel van een shoot te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door opdrachtgever of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.  

ARTIKEL 17– OVERMACHT

Deborah Hoogendijk is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
Onder overmacht aan de zijde van Deborah Hoogendijk wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Deborah Hoogendijk, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Deborah Hoogendijkzijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van Deborah Hoogendijk of door haar ingeschakelde derden en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Deborah Hoogendijk buiten zijn invloedssfeer vallen die de nakoming van zijn verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.  Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is fotograaf gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.
Wanneer fotograaf niet aan alle verplichtingen uit de overeenkomst kan voldoen doordat zij overheidsmaatregelen naleeft, kan dit niet als wanprestatie worden aangemerkt. Zij zal zich ten volste inspannen om tot een goed eindresultaat te komen.Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald, met een minimum van de reeds ontvangen aanbetaling. Deborah Hoogendijk is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

ARTIKEL 18 – BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Deborah Hoogendijk alleen geacht te bestaan indien Deborah Hoogendijk dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Deborah Hoogendijk uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Deborah Hoogendijk binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Deborah Hoogendijk deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Deborah Hoogendijk in staat is om adequaat te reageren.
Indien het verrichten van Diensten door Deborah Hoogendijk leidt tot aansprakelijkheid van Deborah Hoogendijk, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of schuld zijdens Deborah Hoogendijk. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
Deborah Hoogendijk sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Deborah Hoogendijk is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
Opdrachtgever vrijwaart Deborah Hoogendijk voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Deborah Hoogendijk geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Deborah Hoogendijk.
Deborah Hoogendijk staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Deborah Hoogendijk verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
Deborah Hoogendijk is niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging tijdens verzending van producten of deelbestanden.
Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Deborah Hoogendijk vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Deborah Hoogendijk binnen een maand nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een maand na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Deborah Hoogendijk.

ARTIKEL 19 – GEHEIMHOUDING

Deborah Hoogendijk en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Deborah Hoogendijk bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Deborah Hoogendijk is verkregen.
Indien Deborah Hoogendijk op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Deborah Hoogendijk zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Deborah Hoogendijk niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Deborah Hoogendijk aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Deborah Hoogendijk vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Deborah Hoogendijk vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Deborah Hoogendijk is verspreid.
De geheimhoudingsverplichting leggen Deborah Hoogendijk en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

ARTIKEL 20 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN AUTEURSRECHT

Alle IE-rechten en auteursrechten van Deborah Hoogendijk waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen en foto’s berusten uitsluitend bij Deborah Hoogendijk en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Deborah Hoogendijk worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Deborah Hoogendijk gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken waarop de IE-rechten en auteursrechten van Deborah Hoogendijk rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Deborah Hoogendijk. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Deborah Hoogendijk opgeleverde zaken, dient Deborah Hoogendijk expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
Deborah Hoogendijk behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de werken te verwijderen of te wijzigen.
Tenzij anders overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever een gebruiksrecht van de werken die in haar Opdracht zijn gemaakt. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Deborah Hoogendijk rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deborah Hoogendijk wijzigingen aanbrengt, is Opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van 2.500,- euro en 250,- euro voor elke dag dat de overtreding voortduurt.
Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
Deborah Hoogendijk houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal.


ARTIKEL 21– VRIJWARING EN JUISTHEID VAN INFORMATIE

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Deborah Hoogendijk verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Deborah Hoogendijk zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
Opdrachtgever vrijwaart Deborah Hoogendijk van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
Opdrachtgever vrijwaart Deborah Hoogendijk voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
Opdrachtgever vrijwaart Deborah Hoogendijk voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Deborah Hoogendijk verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

ARTIKEL 22 – KLACHTEN

Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Deborah Hoogendijk of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@deborahhoogendijk.nl met als onderwerp “Klacht”.
De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Deborah Hoogendijk de klacht in behandeling kunnen nemen.
Deborah Hoogendijk zal binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht, waarbij partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.
Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

ARTIKEL 23 – TOEPASSELIJK RECHT

Op de rechtsverhouding tussen Deborah Hoogendijk en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Deborah Hoogendijk heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtgever woonplaats heeft.
Zie voor een uitgebreide omschrijving van omgang met de privacy in de privacyverklaring. Te vinden op de website van Deborah Hoogendijk

Algemene voorwaarden